Project Description

8,1 km firefelts E6 med planskilte kryss hovedsakelig i dagens trasé
Toplanskryss på Klett med E39
Ombygging av dagens toplanskryss på Sandmoen
Nytt toplanskryss på Hårstad ved forbrenningsanlegget
6,2 km gang- og sykkelveger
4,6 km fylkesveger og lokalveger
Viltovergang sør for Sandmoen
7,2 km støytiltak og av dette 4,2 km støyskjermer

Ferdigstillelse i 2019.
ProPoint hjelper med mengdeberegninger.